Základní škola Kravaře

TOPlist
Historie školy

Historie


Historie do roku 1920

Z historických dokumentů se dovídáme, že na území Kravař byla už v roce 1643 česká evangelická škola. Za válečných událostí (třicetiletá válka) byla však tato první škola vypálena a teprve v roce 1672 obnovena.

Budova byla dřevěná, nízká a krytá doškem. Sloužila až do roku 1726, kdy bylo zahájeno vyučování v nově postavené, dřevěné přízemní budově.

Protože školní obvod tvořily okolní osady a počet dětí rostl, byla v obci roku 1799 postavena rovněž dřevěná přízemní škola. Vyučovalo se v ní až do roku 1828, kdy se děti přestěhovaly do nové jednopatrové zděné školy nedaleko kostela. Tato trojtřídní škola s bytem pro rektora a jeho pomocníka byla postavena v letech 1834 - 36 jen o několik desítek kroků severněji od dřevěné školy.

V třicátých letech 19. století bylo napočteno v Kravařích 1909 obyvatel, o třicet let později však jejich počet vzrostl na 2624, počet žáků převýšil 400. Tento stav donutil obecní radní k zahájení výstavby další školy ve východní části obce na nynější Bezručově ulici. Kolem roku 1900 žilo v Kravařích již 3850 obyvatel, školní prostory nestačily ani při směnném vyučování. Proto obec pronajala místnosti v hostincích a u soukromníků za poměrně vysoký roční nájem.

Jediným východiskem bylo zajištění výstavby nové školy. Plány na dvanáctitřídní školu byly zpracovány - jejich realizaci však znemožnilo vypuknutí 1. světové války a po ní chronický nedostatek financí.Historie 1920 - 1932

Po připojení Hlučínska k ČSR v roce 1920 byla stavba nové školy oddalována. Vláda hodnotila situaci jako tísnivou, avšak výstavba byla nadále odkládána. Kromě toho se setkávalo české školství v Kravařích s absolutní nedůvěrou, ba přímo nenávistí. Rodiče odmítali své děti do české školy posílat, demonstrovali před školní budovou a dokonce vyslali své zástupce s deputací k zemské vládě. První školní den zůstaly sice školní lavice prázdné, ale především díky zásahu úřadů došlo k nápravě a během šesti týdnů se k zápisu dostavilo celkem 115 dětí. Ty se musely potýkat jednak s nedostatkem učebnic, nevyhovujícími hygienickými podmínkami ve stávající budově a rovněž nedostatečná znalost češtiny byla jistou překážkou při výuce. Mnohé kravařské rodiny řešily tuto složitou situací tím, že posílaly své děti buď do soukromých škol v obci, nebo do německých škol v Opavě.

Zoufalou situaci měly vyřešit nově vystavěné provizorní dřevěné baráky, které byly kolaudovány 20. dubna 1922. Ředitelem této školy byl Karel Hruška. Tato "Archa", jak ji posměšně nazývali občané, sloužila osm let. 18. ledna 1930 ráno od vadného komínu vznikl požár, který se ani osmi požárním sborům nedařilo likvidovat. Budovy vyhořely do základů.

Katastrofa ještě více upozornila na potřebu nové školní budovy. I když v průběhu deseti let byly podány žádosti, interpelace, prosby o povolení stavby, představitelé obce nacházeli vždy důvody, jak stavbu české školy oddálit. Teprve zestátnění škol v naší oblasti od 1.12.1929 vytvořilo podmínky pro konečné řešení. Státní komise doporučila na jaře 1930 výstavbu školy u nádraží. Vypracováním plánů byl pověřen Josef Hlaváček z Prahy. Se stavbou bylo započato 28.4.1931 firmou Františka Felkla z Nového Bohumína, vnitřní práce byly zadány živnostníkům z Kravař a okolí.

Za 14 měsíců byla školní budova postavena a dne 11. září 1932 byla nová budova obecné a měšťanské školy slavnostně předána veřejnosti. Na budově byla odhalena pamětní deska prezidenta Masaryka, jehož jméno škola nesla. Ředitelem se stal opět Karel Hruška. Nová budova přilákala větší počet žáků z Kravař i okolí (jejich počet se zvýšil o 113, celkem tedy na 286). Počátek vyučování byl však velmi obtížný, byl nedostatek lavic a židlí, v zimě chybělo osvětlení.Historie 1932 - 1945

Volby v Německu a Hitlerovo vítězství způsobilo velké zneklidnění mezi lidmi v obci i mezi žáky. Projevovala se vzpurnost v chování, ničení školního majetku, kreslení hákových křížů na plotech, nenávist mezi dětmi z pravého a levého břehu řeky Opavy.

Rovněž krize a nezaměstnanost způsobily, že rodiče přicházeli do školy v zoufalství, že nebudou moci děti posílat do vyučování, protože pro ně nemají boty, šaty ani jídlo. V zimních měsících se dětem ve škole podávalo teplé mléko, později se vařily i polévky, avšak někdy musely děti na žebrotu a dokonce se vyskytly i případy krádeží.

25.4.1936 byla škola obohacena velmi cenným darem čsl. rozhlasové společnosti Radiožurnál - rozhlasovým přijímačem a dvěma amplióny. 1. září 1936 vstoupil v platnost zákon o zákazu soukromého školství. Díky tomu sice počet žáků kravařské školy stoupl, ale zároveň se začaly množit případy národnostní nevraživosti mezi žáky a učiteli, ale zároveň i mezi samotnými dětmi. Další vyostření napětí přinesla v letech 1937 - 38 stoupající nacistická propaganda podporovaná činností Henleinovy SdP. Rodiče své děti neposlali k zápisu ani do školy, a tak z 429 zapsaných žáků nastoupilo do školy pouze 231 dětí.

Po mnichovském diktátu o připojení československého pohraničí (tedy i Hlučínska) k Německu byli čeští učitelé dne 7. října 1938 z těchto oblastí odvoláni a přešli na nová působiště ve vnitrozemí.

Po celou dobu války se ve škole vyučovalo jen německy, dokumenty o dění ve škole se nezachovaly.Historie 1945 - 1965

Po skončení 2. světové války byly školní budovy v celém městě silně poškozeny, jejich opravy byly náročné pro nedostatek stavebního materiálu i pracovních sil. Do školy se vrátili někteří učitelé, kteří v roce 1938 odešli, přišla řada nových.

Správou škol byli pověřeni:
  • na 1. obecné škole Alois Pavlíček
  • na 2. obecné škole Josef Saboš a od 25.9.1945 František Bena
  • na měšťanské škole Rudolf Malohlava
  • na obecné škole v Koutech Karel Řehánek

Vyučování ve školním roce 1945 - 46 bylo zahájeno až 22.10.1945 v části třetího poschodí. Pro nedostatek učitelů se však některé předměty vůbec nemohly vyučovat. Školní kabinety a knihovny byly vybavovány v průběhu dalších let z výtěžků sbírek a darů jednotlivců. Učitelský sbor se zvolna stabilizoval.

Založením dětského domova v budově kláštera se zvýšil počet dětí na školách a vyskytly se mnohé problémy výchovného rázu.

Svou činnost zahájila pionýrská organizace. Po menších úpravách našla 1.9.1952 klubovní místnosti v prostorách bývalého hostince vedle školy. Tento "Pionýrský dům" však byl po několika měsících zrušen, místnosti dále sloužily jako pracovny zájmových kroužků pionýrské organizace až do prosince 1953, kdy se do části budovy nastěhovala školní družina.

Počátkem šedesátých let vzrostl počet žáků, dosavadní prostory se staly nedostatečnými, a tak bylo v Kravařích organizováno k malé radosti rodičů a učitelů v 1. - 5. třídách vyučování na směny.Historie 1965 - 1989

Na žádost národního výboru zařadil ONV do plánu novostavbu třináctitřídní školy v Koutech. Počátek výstavby byl stanoven na rok 1965, ale byl neustále oddalován a později zcela zrušen. Bylo to období, kdy po schválení nového školského zákona byla zavedena povinná devítiletá školní docházka a od 1. září 1962 je název osmiletá střední škola změněn na základní devítiletá škola.

Další velkou změnou bylo zrušení jednotřídní ZDŠ na Dvořisku, budovy se používaly jako pobočky ZDŠ na Komenského ulici. Ne však na dlouho, protože od 1.9.1966 sem byla přemístěna zvláštní škola pro žáky z obvodu Kravař.

Budova ZDŠ na Bezručově ulici byla přestavena, v ní vybudována nová sociální zařízení a novými úpravami byly získány čtyři pěkné třídy, čímž se dosáhlo toho, že na ZDŠ Komenského se vyučovalo na směny jen ve dvou třídách.

Každoročně byly prováděny úpravy také v ZDŠ Komenského. Skleník s ústředním topením, přípravna a sklad zahradnického nářadí, nářaďovna, přípravna velká dílna pro polytechnickou výchovu práci s kovem a dřevem byly vystavěny v akci "Z" za vydatné brigádnické pomoci rodičů. Modernizaci výuky umožňovaly nově vybudované odborné pracovny pro fyziku, přírodovědu a chemii.

Nebyla naděje na výstavbu další školy ve městě, proto se přikročilo k přístavbě školní budovy na Komenského ulici. Vlastní stavba byla zahájena 7. června 1973 a již 1. září 1975 do ní vstoupili první žáci. Přístavbou byla zvětšena kapacita školy o osm tříd, šest kabinetů, o místnost pro skupinovou vedoucí a menší klubovnu.

V listopadu roku 1981 byla nově otevřena nová tělocvična. Její dostavbou byly zahájeny práce na úpravě okolního terénu, jehož největší část tvoří školní hřiště. Na úpravách se podíleli žáci, učitelé a rodiče, kteří zde v rámci dobrovolných brigád odpracovali desítky hodin. Tak bylo postupně vybudováno i dětské dopravní hřiště, kruhová běžecká antuková dráha, doskočiště pro skok daleký i vysoký, kruh pro vrh koulí a diskem, hřiště na odbíjenou, branná překážková dráha, tři venkovní stoly pro stolní tenis, fotbalové hřiště, na severní straně lavičky pro čtyři sta diváků, na jižní a západní straně vysoké ochranné ploty z ocelových tyčí.Historie 1989 - 1995

Školní rok 1989/90 byl poznamenán rozsáhlými společenskými změnami, které výrazně ovlivnila tzv. "sametová revoluce". Změnila se struktura celého společenského systému. Totalitní systém vlády jedné strany byl nahrazen demokracií. Škola se změnila nejen formálně (oslovení "soudružko, soudruhu učiteli" bylo nahrazeno vhodnějším "paní, pane učiteli"), ale i prakticky. Učitelé dostali větší pravomoc při výuce, byla ukončena povinná výuka ruského jazyka a žáci si mohli následujícího školního roku vybrat rovněž studium anglického nebo německého jazyka. V oblasti náboženské bylo dosaženo svobody vyznání pro žáky i učitele. Rovněž se od školního roku 1990/91 zavádí devátý ročník pro žáky, kteří nejsou přijati na výběrové školy a do učebních oborů.

Do plánu města byla zařazena výstavba dalšího křídla školy, pro nedostatek peněz však byla tato přístavba odsunuta z pořadníku. Následně se tedy začalo alespoň s nutnými opravami. Ve školním roce 1990/91 se zahájila výměna oken a rekonstrukce vodoinstalace, přístavba skladu pro školní kuchyni, stavba rampy a příjezdové cesty. Rovněž byla zahájena přístavba odborných učeben na školním dvoře, proto byla zbourána část staré dílny. Jelikož úpravy probíhaly za plného provozu, přestěhováním školní družiny do budovy bývalé mateřské školy na Opavské ulici se uvolnily prostory pro praktickou i teoretickou výuku pracovní výchovy. Zároveň byly přesunuty 2 třídy nižšího stupně do budovy na Bezručově ulici (bývalá mateřská škola).

Školní rok 1992/93 s sebou přinesl další pokračování v generální úpravě - společně s investorem (Městským úřadem v Kravařích) budovala firma T - P Jarosch na půdě školy plynovou kotelnu. Zároveň se opravovala střecha a připravovala nová fasáda spojená s výměnou oken u nového vchodu do budovy. V tomto roce proběhly rovněž oslavy 60. výročí založení školy spojené s akademií pro rodiče žáků, ale i další hosty a přátele školy. V tomto velice náročném roce nahradil na postu ředitele školy pro nemoc odstupujícího pana A. Herrmanna pan Jan Pavlíček. Za jeho "ředitelování" došlo k dokončení hlavních prací na generální opravě školy.Historie 1995 - 2002

Pro školní rok 1995/96 vstoupila v platnost novela školského zákona o devítileté školní docházce. V listopadu 1995 provedl školský úřad za účasti sedmi inspektorů komplexní školní inspekci, která ohodnotila práci školy jako dobrou. Jelikož Mgr. Jan Pavlíček neměl nadále zájem o post ředitele, proběhl dne 26.3.1996 konkurz na místo ředitele. Vítězem se stal Mgr. Tomáš Dorazil, který do své funkce nastoupil 1.9.1996 a stojí ve vedení školy dodnes. V tomto roce byly dokončeny úpravy hlavního vstupu do budovy.

V průběhu let 2000 - 2002 došlo k velmi nákladné přestavbě plynové kotelny, byla provedena oprava elektroinstalace a osvětlení. Celkovou rekonstrukcí podle nových hygienických předpisů a norem prošla také školní jídelna.

Pohledy zpět ukazují, že nebylo období, kdy by nebyly na školách prováděny rozsáhlé rekonstrukce a úpravy. Zajišťovali a organizovali je ředitelé škol a je třeba jim za jejich náročnou práci poděkovat.

Díky přestavbám a dostavbám budovy školy na Komenského ulici došlo nejen ke zkvalitnění a zkulturnění vzdělávacího procesu v našem městě, ale zároveň postupně rostl počet žáků této školy. Např. v roce 1998/99 ji navštěvovalo celkem 688 žáků a díky tomuto počtu se kravařská škola stala druhou největší mimoopavskou školou v celém okrese.

Moderní způsob života s sebou přináší stále věší zájem o nové informační technologie, nejvíce navštěvovaným volitelným předmětem se tedy, kromě již tradičního českého jazyka nebo matematiky, stává informatika - předmět seznamující děti s prací na počítačích. Vzhledem k tomu muselo dojít v roce 1999 k rekonstrukci stávající učebny informatiky a probouráním příčky tak vznikl daleko vhodnější prostor. Práce byla stále komplikována nedostatkem kvalitních počítačů (z velké části byly věnovány škole po vyřazení z podniků pro technickou nedostatečnost!!). Situace se změnila příchodem projektu "Internet do škol" podporovaného Ministerstvem školství, díky němuž ve školním roce 2001/2002 naše škola obdržela 10 kvalitních počítačů pro žáky a jeden pro učitele.Historie po roce 2002

Bezesporu nejvýznamnější změnou týkající se správy školy byl přechod do právního subjektu. Zaměstnavatelem přestal být Referát školství Okresního úřadu v Opavě a stala se jím ZŠ v Kravařích zastupovaná ředitelem školy. Tato změna přinesla škole větší odpovědnost a samostatnost při rozhodování. Zásadního významu nabyla dobrá spolupráce se zřizovatelem školy, s místní samosprávou.

Průběžně probíhají práce na tvorbě a úpravách školního vzdělávacího programu "Škola pro život" podle rámcového vzdělávacího programu. Pedagogové a žáci nově využívají multimediální učebny s interaktivními tabulemi. Společně se zřizovatelem usilujeme o realizaci projektu nového školního sportovního a dopravního hřiště s celkovou zásadní úpravou venkovního areálu školy. Pokračuje vybavování kmenových tříd a odborných učeben novými žákovskými lavicemi a židlemi a nábytkem.

Rychlost změn (zákony, nárůst administrativy, zesílení a zmnožení kontrolní činnosti všemožných institucí, několikanásobné výkaznictví, politická a společenská realita a úsporná opatření) akceleruje takovým tempem, že ubránit škole klidnou pracovní atmosféru pro výchovu a vzdělávání stojí stále větší úsílí všech, kteří chtějí pracovat na tom nejdůležitějším. Na co nejkvalitnějším předávání životní štafety těm, co ji ponesou dál. Našim dětem, žákům naší školy, občanům našeho města, lidem této planety. Bez spolupráce všech aktérů výchovy a vzdělávání to nepůjde. Skutečná spolupráce rodičů, pedagogů a samosprávy má na vznik lepší společnosti mladé generace dnešních školáků zcela rozhodující vliv.Seznam ředitelů:
Rudolf Malohlava
František Borunský
Jiří Kudela
Rudolf Malohlava
Karel Struhala
Jan Pospěch
František Poštulka
Karel Struhala
Jan Onderka
Josef Olšr
Jaromír Malíček
Adolf Herrmann
Jan Pavlíček
Tomáš Dorazil
Lukáš Kramný
         1945 - 28.02.1948
01.03.1948 - 30.08.1948
01.09.1948 - 31.01.1953
01.02.1953 - 31.08.1961
01.09.1961 - 31.08.1963
01.09.1963 - 15.10.1969
16.10.1969 - 31.08.1972
01.09.1972 - 31.08.1977
01.09.1977 - 08.10.1984
09.10.1984 - 31.12.1989
01.01.1990 - 30.04.1991
01.05.1991 - 31.08.1992
01.09.1992 - 31.08.1996
01.09.1996 - 12.10.2019
01.02.2020 - dosud


Tento web vyvinul: Jan Dorazil